اسناد راهبردی

راهبردها


ایجاد شبکه های مناسب همکاری شخصیت های علمی ، فرهنگی و اجتماعی با مجمع

توسعه تعامل و تعاون خلاق بین شخصیت های علمی خصوصاً پزشکان علاقه مند حول موضوعات مشترک در عرصه بهداشت و درمان جامعه

اشتراک در RSS - اسناد راهبردی