گردهمائی خیرین سلامت استان اصفهان جهت کمک به مسلمانان میانمار

گردهمائی خیرین سلامت استان اصفهان جهت کمک به مسلمانان میانمار

خیرین سلامت استان اصفهان جهت کمک به مسلمانان میانمار در هتل آسمان مورخ 1396/07/30 گرد هم آمدند