کلنگ زنی خانه بهداشت روستای مزرعچه و اراضی

کلنگ زنی خانه بهداشت روستای مزرعچه و اراضی

در کلنگ زنی دو خانه بهداشت مبارکه عنوان شد؛
بهره برداری از خانه بهداشت اراضی و مزرعچه تا شش ماه آینده/ مشارکت خیرین در پیشبرد پروژه های سلامت نقش موثری دارد
مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان در آیین کلنگ زنی احداث خانه بهداشت روستاهای اراضی و مزرعچه با بیان اینکه این دو خانه بهداشت در شش ماه آینده افتتاح می شود، تصریح کرد: سعی و تلاش این است که این خانه بهداشت در کمترین زمان به بهره برداری برسد.
آیین کلنگ زنی خانه بهداشت دو روستا عصر دیروز در مبارکه برگزار شد.
خانه بهداشت روستاهای اراضی و مزرعچه مزرعچه در مساحتی به ترتیب هزار و پانصد و پانصد و بیست متر مربع به مدت شش ماه ساخته خواهد شد.

مشارکت خیرین در پیشبرد پروژه های سلامت نقش موثری دارد

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه در مراسم کلنگ زنی با اشاره به خانه بهداشت تصریح کرد: خانه های بهداشت کمک بزرگی به بخش سلامت و درمان می کنند و هدف کلنگ زنی این دو خانه بهداشت، کمک و ارتقا بهداشت و کمک به روستایان این شهرستان است.
علی پارسا با بیان اینکه مشارکت همگانی و حضور خیرین در پیشبرد پروژه های سلامت نقش موثری دارد، خاطرنشان کرد: اگر با مشارکت و همکاری در کنار یکدیگر خدمت کنیم، این همکاری می تواند بسیار سودمند و ارزنده باشد.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خدمت به مردم شریف مبارکه است، اظهار کرد: خدمت به مردم، یکی از افتخارات مهم و ارزشمند شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه است.
پارسا با اشاره به حضور خیرین در مشارکت های مهم و حیاتی حوزه سلامت بیان کرد: وجود خیرین در هر منطقه ای می تواند به عنوان یک غنیمت و نعمت محسوب گردد که خوشبختانه استان اصفهان و شهرستان ها از خیرین زیادی برخوردار است که از وجود این عزیزان جهت مشارکت در توسعه بهداشتی شهرستان استفاده می شود.
رییس شبکه بهداشت و درمان مبارکه استفاده از ظرفیت ها و فرصت ها را عاملی مهم در کسب موفقیت برشمرد و عنوان کرد: استفاده بهینه از فرصت ها و ظرفیت های موجود در حوزه بهداشت و درمان باعث می شود که هدف ها را بهتر انتخاب کنیم و در راه رسیدن به آنان تلاش های هدفمند و مثبتی داشته باشیم.

خانه بهداشت روستاهای اراضی و مزرعچه تا شش ماه  آینده به بهره برداری می رسد

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان با بیان اینکه هدف از کلنگ زنی این خانه بهداشت کمک به مردم است اظهار کرد: ارتقای سلامت بهداشت یکی از وظایف مجمع خیرین سلامت اصفهان است.
سید حسین رضازاده افزود: ساخت خانه های بهداشت و مراکز درمانی در مناطق روستایی استان از اولویت های مجمع خیرین سلامت است.
وی با بیان اینکه این دو خانه بهداشت در شش ماه آینده افتتاح می شود، تصریح کرد: سعی و تلاش این است که این خانه بهداشت در کمترین زمان به بهره برداری برسد.
رضازاده گفت: مجمع خیرین سلامت استان به د‌نبال این است تا بتواند‌ توقعات مرد‌م را با کمک کرد‌ن به د‌انشگاه علوم پزشکی استان از لحاظ کیفی برآورد‌ه کند‌.
وی د‌رباره هد‌ف از تشکیل مجمع خیرین سلامت گفت: ساماند‌هی خیرین د‌ر حوزه‌های مختلف سلامت اعم از پیشگیری، بهد‌اشت و د‌رمان است.
مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان عنوان کرد: فراهم کرد‌ن تجهیزات پزشکی، تامین نیروی انسانی، راه اند‌ازی بیمارستان، خانه بهداشت از د‌یگر اهد‌اف این مجمع است.
این آیین با حضور اعضای مجمع خیرین سلامت استان اصفهان، رییس شبکه بهداشت و درمان، نماینده و بخشدار مرکزی شهرستان مبارکه برگزار شد.