بازدید از طرح توسعه بیمارستان فیض

بازدید از طرح توسعه بیمارستان فیض

بنا به دعوت رئیس و مدیر بیمارستان فیض جهت بازدید از طرح توسعه بیمارستان، صبح چهارشنبه مورخ 1400/11/06 از پروژه بازدید و گزارش مشروح مدیریت پروژه و بازدید از قسمت های مختلف ساختمان انجام پذیرفت.
در ادامه در نشست مشترکی با رئیس و مدیرعامل بیمارستان وجمعی از دست اندرکاران پروژه، نسبت به اقدامات انجام شده تاکنون در بخش های مختلف و مشکلات پیش رو گزارش مشروحی ارائه گردید.
همچنین مدیرعامل مجمع درخصوص برنامه ریزی جهت مراحل تکمیلی تا بهره برداری پیشنهاداتی ارائه نمودند که قرار بر برنامه ریزی و تنظیم برنامه ها جهت سرعت بخشیدن به انجام امور اجرایی و بهره وری بیشتر و تنظیم جدول زمان بندی و اولویت بندی پروژه گردید.