اسامی مؤسسین خیرین تامین سلامت اصفهان

اسامی مؤسسین خیرین تامین سلامت اصفهان

 هيات امنا:
هيات امنا ركن عالى تصميم گيرى و سياست گذارى هاى كلان در مسائل مختلف مجمع خيرين است و آئين نامه ها و دستورات را تصويب وابلاغ مى نمايد و متشكل از خيرين برگزيده،معتمدین، مسئولين ارشد استان ودانشگاه وفعالان عرصه سلامت میباشد.
 
شرح وظايف هيات امنا:
هيات امناى مجمع خيرين ركن سياستگذارى فعاليتهاى مجمع خيرين استان است و بر اساس مصالح كلى مجمع خيرين در چارچوب مفاد اساسنامه عمل نمايد. مسئول بحث و بررسى پيشنهادات مدير عامل، هيات مديره يا اعضاى هيات امنا، تصويب و ابلاغ آن به هيات مديره جهت اجرا، تفسير اساسنامه، همچنين بررسى پيشنهادات مربوط به تغيير و اصلاح مفاد اساسنامه وارايه به مجمع عمومى جهت تصويب، انتخاب هيات مديره از بين اعضاى هيات امنا يا عزل ايشان، انتخاب مديرعامل يا عزل وى، انتخاب بازرسين، استماع گزارش هيات مديره وبازرسان،تصويب و تائيد بيلان مالى وارائه آن به مجمع عمومى مى باشد.
 
اسامی مؤسسین خیرین تامین سلامت اصفهان
۱- آقای علی سلیمان نژاد
۲- آقای سید حسین رضازاده
۳- اقای محمد علی خامی
۴- آقای دکتر مصطفی امینی
۵- آقای جمال ملک نائینی
۶- آقای اکبر طلا مینایی
۷- آقای دکتر نورالدین سلطانیان
۸ - آقای احمد فامیلی دردشتی
۹- آقای رحیم اخوان مقدم
10 - آقای مهندسی مهدی آراستگان
11-آقای دکتر محمد علی عطاری
۱۲- آقای محمد علی سرمست زاده
۱۳ - آقای دکتر مهدی اذانی 
۱۴- آقای سید حسین سیدنا
۱۵- آقای عباسی انگوری زاده
۱۶- آقای دکتر محمد رضا شاه ناصر
۱۷ - خانم بنفشه خاموشی
۱۸ - آقای علی رجالی
۱۹- آقای محمد اعتزازیان
۲۰- آقای مهائی فیروزی 
۲۱- آقای سید محمد باقر حجازی
۲۲- اقای عبدالرضا یوسفیان
۲۳- آقای دکتر پرویز کاشفی