مرکز پزشکی امین

مرکز پزشکی امین

مرکز پزشکی امین

 

 

 

تحقيق درمورد تاريخچه ي تأسيس بيمارستان امين نشان مي دهد که اين بيمارستان بزرگ حدود هفتاد سال قبل توسط مرحوم دليل التجاربر ويرانه هاي قصر سنبلستان مربوط به روزگار ساسانيان و پادشاهي خسرو پرويز در منطقه اي جميليان مربوط به دوران سلجوقيان و قصرشکر پاره اصفهاني به نام سنبلستان پايه گذاري شد .
دراين بيمارستان علاوه براحداث و راه اندازي زايشگاه و بخش بستري چندين ساختمان اداري نيزاز سوي کارخانه ي ريسباف احداث شد وبه نظارت اداره ي بلديه (شهرداري آن روز )در آمد که پس ازمدتي به سازمان بهداري واگذارگرديد .همزمان با احداث ساختمان اداري اين مرکز پزشکي ،مرکزي به نام نقاهت خانه با زيربناي حدود دو هزارمترمربع احداث شد وبه عنوان اولين ساختمان اين مرکزپزشکي بيماران معلول را تحت پوشش خود قرارداد برادران کتابي نيزکه ازافراد خير محسوب مي شدند. 
درتوسعه ي اين بيمارستان ازجمله در تأسيس بخش هاي اطفال آن تلاش هاي ارزشمندي انجام دادند. 
اين بيمارستان هم اکنون با داشتن بخش هاي مختلف تخصصي و فوق تخصصي هرروزه پذيراي تعداد زيادي از بيماران از استان اصفهان و استانهاي مجاورمي باشد. 
آدرس :ميدان شهداء-ابتداي خيابان ابن سينا 
تلفن 4459001و4459005
وب سایت:  amin.mui.ac.ir
مرکز پزشکی امین