مرکز پزشکی نور و حضرت علی اصغر (ع)

مرکز پزشکی نور و حضرت علی اصغر (ع)

مرکز پزشکی نور و حضرت علی اصغر (ع)

 

 

 

تاريخچه تأسيس مراکز پزشکي نورو حضرت علي اصغر (ع)به بيش از نه دهه قبل برمي گردد.اين مرکز در سال 1292به همت جمعي از خيرين ساخته شد که هنوز بخش هايي ازساختمان اوليه آن درحالي که در ساخت آن ازمصالح قديمي نظيرخشت و گفت استفاده شده برقرار بوده و مورد استفاده مي باشد.
درسال هاي بعد ساختمان جديد اين مرکز در قطعه زميني به مساحت دوازده هزار متر مربع و زيربناي 9600متر مربع و درچهارطبقه ساخته شد وبه قسمت قبلي اضافه شد. در سال 1361دبيرخانه دانشگاه در بيمارستان کودکان به نام حضرت علي اصغر (ع)با مساحت 9000متر مربع و زيربناي حدود 6500مربع که داراي سه طبقه بود به بيمارنور اضافه شد. در همين زمان بخش هاي مختلفي از جمله دياليز،اعصاب، فيزيوتراپي جانبازان، بيماران شيميايي، پيوند کليه، سنگ شکن، آزمايشگاه ايمونولوژي، آزمايشگاه قارچ شناسي و کتابخانه در اين بيمارستان راه اندازي شد درسال 1365داروخانه سجاد (ع)دراين بيمارستان افتتاح شد تاگام ديگري در راه رفاه بيماران و مراجعين برداشته شود .
اين بيمارستان هم اکنون به بخش هاي مختلف مجهزمي باشد و اطاقهاي عمل و درمانگاههاي مختلف و امکانات پاراکلينيک اعتبارويژه اي به اين بيمارستان بخشيده است .همچنين امکانات درماني ويژه ازقبيل فيزيوتراپي ،کاردرماني ،گفتار درماني،دياليز،پيوند کليه ECT،ESWLو پيس ميکر و امکانات مجهزآموزشي اين مرکز را به يکي از کارآمدترين مراکز درماني اصفهان تبديل کرده است. 
آدرس: اصفهان -  خیابان استانداری  
تلفن 34-2222127
فاکس:222255
وب سایت: nour.mui.ac.ir
مرکز پزشکی نور و حضرت علی اصغر (ع)