مرکز پزشکی عسکریه

مرکز پزشکی عسکریه

مرکز پزشکی عسکریه

بيمارستان تخصصي عسکريه (ع)درسال 1345با اهداي قطعه زميني به وسعت 2300مترمربع ازطرف يکي ازخيرين به نام حاج عباس ستاري فعاليت خود را در زمينه بهداشتي -درماني آغازکرد. 

درحال حاضراين بيمارستان حدود 10هزار مترمربع زمين و 17هزارمترمربع زيربنا دارد. در8طبقه مشغول به فعاليت است . از جمله خدماتي که اين مرکز به اقشار مختلف جامعه ارايه مي دهد مي توان به واحد هايي چون جراحي عمومي، ارتوپدي، داخلي و اطفال، سي سي يو،نوزادان ودرمانگاهاي عمومي، تخصصي، آزمايشگاه، راديولوژي، فيزيوتراپي، تست ورزش،اکو کارديوگرافي،زايشگاه، بخش زنان، شنوايي سنجي، سونوگرافي و سايرخدمات پزشکي اشاره کرد .
ازاعضايي که دراين مرکزمشغول فعاليتند بايد از آيت الله حسن امامي به عنوان رييس هيات امنا و اعضاء هيأت مديره، آقايان دکترعلي موحدين، دکتر عباسعلي موحديان، حاج اقا حسن شاه ناصر، مهندس حاج رسوليها، حاج مرتضي بهبهاني، دکتر شاه ناصر، آقاي دکتر مجيد برکتين نام برد. 
ازاهدافي که هم اينک موسسه به دنبال تحقق بخشيدن به آن مي باشد توسعه و گسترش هر چه بيشتر بيمارستان براي خدمات رساني بهتر به بيماران مي باشد مسوولين اين بيمارستان معتقدند ارگانهاي دولت بايد ازهريک از موسسات خيريه شناخت لازم را کسب کنند .وبراي کارهاي اداري آنها تسهيلات لازم ايجاد نمايند و همچنين درارايه ي خدمات به اين موسسات تخفيف در تعرفه مانند آب، برق، گاز، تلفن، و...با نرخ ويژه مساعدت نمايند. 
آدرس : 
اصفهان -خيابان سروش -خ عسکريه -بيمارستان تخصصي عسکريه (ع).
تلفن 32250041
فاکس :32255891
وب سایت: askariehospital.com
مرکز پزشکی عسکریه