مجتمع خیریه درمانی فاطمیه اصفهان

مجتمع خیریه درمانی فاطمیه اصفهان

مجتمع خیریه درمانی فاطمیه اصفهان

 

 

 
اين مؤسسه درشهريورماه سال 1373همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)افتتاح شد .پس از آن بخش درمان اين مرکز دريک ساختمان با مساحت 200متر مربع به دست با کفايت مرحوم آيت الله صافي اصفهاني رئيس حوزه ي علميه ي وقت اصفهان به منظورارائه ي خدمات بهداشتي -درماني ارزان قيمت به اقشارآسيب پذيرجامعه افتتاح گرديد. 
اعضاي هيأت مديره ي فعلي اين مؤسسه عبارتند از: 
آقايان حجته الاسلام حاج شيخ جعفر آزاد منش (رييس هيأت مديره )،حجته الاسلام حاج سيد محمد قائم فرد(نايب رييس )،حاج عليرضا کياني (مدير عامل )،دکترعباسعلي خادمي (قائم مقام مديرعامل )،حاج مصطفي گلسرخي (خزانه دار)حاج سيد کريم امامي (منشي )حاج حسنعلي کلباسي(عضو)دکترمحمد شريفي (عضوعلي البدل).
مؤسسه ي مجتمع فاطميه ي اصفهان مشتمل برچهاربخش حسينيه و امورمذهبي کتابخانه و امورفرهنگي انجمن خيريه وبخش درمان مي باشد .يکي ازبرنامه هاي آينده ي اين مجتمع توسعه بخش درمان است که هم اکنون اين طرح درقالب يک بيمارستان در زميني به مساحت بر2000مترمربع و زيربناي 8000مترمربع است.درپنج طبقه در دست ساخت است و تاکنون احداث دو طبقه آن به صورت سقف و ستون انجام پذيرفته است .اين مؤسسه همچنين درنظر دارد با خريد قطعه زميني به مساحت تقريبي 700مترمربع که همجوار مؤسسه واقع شده است. تأسيس درمانگاه و تکميل ساختمان موجود و توسعه آن براي بيمارستان اقدام نمايد. 
آدرس :اصفهان -خيابان زينبيه -مؤسسه مجتمع فاطميه (س)اصفهان 
تلفن :2-4452021 - 4466011
فاکس 4466015
وب سایت: fatemiyeh-charity.ir
مجتمع خیریه درمانی فاطمیه اصفهان