سرای سالمندان صادقیه

سرای سالمندان صادقیه

سرای سالمندان صادقیه

 

سراي سالمندان صادقيه اصفهان درسال 1354با هدف نگهداري ازسالمندان تأسيس شد .اين مؤسسه درحال حاضردريک ساختمان سه طبقه با 15000مترمربع زمين و 14500متر مربع که دردو طبقه ي آن ازخانم ها و دريک طبقه نيزازآقايان نگهداري مي شود. 
اين خيريه که با مديريت آقايان حسين اخوان سيگاري ،کريم پوستي ،حسين سيلاني ،رضا آريافر ،محمود سلطاني و محمد پوستي اداره مي شود. تعداد 320نفر را تحت پوشش دارد. که 130نفرآنها از سوي سازمان بهزيستي 60نفرازکميته امداد و بقيه ازطرف خانواده هايشان به اين مرکز معرفي شده اند. 
سراي سلامندان صادقيه که بعد ازسراي سالمندان کهريزک تهران دومين آسايشگاه بزرگ کشورمحسوب مي شود. دربخش هاي مختلفي ازجمله :کلينيک چشم پزشکي ،گوش و حلق و بيني ،فيزيوتراپي ،بخش قلب و مشاوره ،خدمات ارزنده اي براي تأمين آسايش هرچه بيشترسالمندان ارائه مي دهد اين مؤسسه خدمات رفاهي مختلفي نيزنظيرتأمين آسايش هرچه بيشترسالمندان ارائه مي دهد.اين مؤسسه خدمات رفاهي مختلفي نيزنظيرتأمين پوشاک و مواد ضدعفوني براي سالمندان انجام مي دهد .
اين مرکزبراساس طرح توسعه ي خود در قطعه زميني به مساحت 10000متر مربع اقدام به احداث واحدهاي ساختماني براي نگهداي سالمندان نموده که درحال حاضر 60سوئيت ازآنها آماده بهره برداري است. مسوولين سراي سالمندان صادقيه براين باورند توجه به اينکه شهروندان اصفهاني هنوز آشنايي کافي با اين مؤسسه ندارند.به نظر مي آيد چنانچه صدا و سيما دراين زمينه همکاري لازم مبذول نمايد گام مهمي درجهت معرفي اين مرکزبرداشته خواهد شد .
آدرس: اصفهان –انتهای خیابان امام خمینی – فلکه دانشگاه صنعتی –حدفاصل خیابان های محمود آباد و امین آباد –سرای سالمندان صادقیه.
تلفن:09133255824  و09132677947
ایمیل:info@sadeqieh.ir
وب سایت: www.sadeqieh.ir
سرای سالمندان صادقیه