مراسم مجمع عمومی فوق العاده و عادی مجمع خیرین سلامت استان اصفهان

مراسم مجمع عمومی فوق العاده و عادی مجمع خیرین سلامت استان اصفهان

 

به گزارش واحد روابط عمومی مجمع خیرین سلامت استان اصفهان، صبح پنجشنبه مورخ 1396/05/26 جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مجمع راس ساعت 6 صبح با حضور اکثریت اعضا هیات امنا در سالن جلسات انجمن خیریه حضرت ابوالفضل علیه السلام تشکیل گردید.

 

 

مراسم مجمع عمومی فوق العاده و عادی مجمع خیرین سلامت
مراسم مجمع عمومی فوق العاده و عادی مجمع خیرین سلامت؛ حاج سیدحسین رضازاده
مراسم مجمع عمومی فوق العاده و عادی مجمع خیرین سلامت
مراسم مجمع عمومی فوق العاده و عادی مجمع خیرین سلامت؛ سرکار عالیه خانم دکتر ملیحه سلیمانیان و جناب آقای سهراب متقیان
مراسم مجمع عمومی فوق العاده و عادی مجمع خیرین سلامت
مراسم مجمع عمومی فوق العاده و عادی مجمع خیرین سلامت
مراسم مجمع عمومی فوق العاده و عادی مجمع خیرین سلامت
مراسم مجمع عمومی فوق العاده و عادی مجمع خیرین سلامت
مراسم مجمع عمومی فوق العاده و عادی مجمع خیرین سلامت