بازدید جمعی از خیرین و ورزشکاران از مرکز تخصصی انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)؛ 1396/12/25