بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، معاون درمان و هیات همراه از مرکز پزشکی تخصصی خیریه حضرت ابوالفضل (ع)

بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، معاون درمان و هیات همراه از مرکز پزشکی تخصصی خیریه حضرت ابوالفضل (ع)

بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، معاون درمان و هیات همراه از مرکز پزشکی تخصصی خیریه حضرت ابوالفضل (ع)

ریاست دانشگاه علوم پزشكي اصفهان خانم دکتر چنگیز، معاون درمان جناب آقای دکتر یوسفی و هیات همراه دانشگاه علوم پزشکی از مرکز پزشکی تخصصی خیریه حضرت ابوالفضل بازدید کردند.

در این بازدید، ضمن معرفی بخش های مرکز پزشکی تخصصی انجمن خیریه حضرت ابوالفضل (ع)، جلسه ای نیز با حضور مدیرعامل و هیئت مدیره انجمن و مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان و جمعی از خیرین جهت هم اندیشی و هم افزایی در راستای رشد و شکوفایی و گسترش خدمات انجمن خیریه حضرت ابوالفضل (ع) برگزار گردید.

لازم به ذکر است در این بازدید، سرکار خانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متن یادبودی از خود به یادگار گذاشتند.

بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، معاون درمان و هیات همراه از مرکز پزشکی تخصصی خیریه حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، معاون درمان و هیات همراه از مرکز پزشکی تخصصی خیریه حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، معاون درمان و هیات همراه از مرکز پزشکی تخصصی خیریه حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، معاون درمان و هیات همراه از مرکز پزشکی تخصصی خیریه حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، معاون درمان و هیات همراه از مرکز پزشکی تخصصی خیریه حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، معاون درمان و هیات همراه از مرکز پزشکی تخصصی خیریه حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، معاون درمان و هیات همراه از مرکز پزشکی تخصصی خیریه حضرت ابوالفضل (ع)