گزارش روزنامه اصفهان زیبا از برگزاری جشنواره فیلم "مهر سلامت"