کارگاه های آموزشی در حین برگزاری جشنواره ملی فیلم کوتاه مهر سلامت