عیادت اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان از آقای محمدعلی خامی عضو هیئت مدیره مجمع در منزل ایشان