گزارش تصویری سفر خیرین سلامت به مشهد مقدس؛ مردادماه 1394

گزارش تصویری سفر خیرین سلامت به مشهد مقدس؛ مردادماه 1394