نشریه مجمع

یار محرومان

یار محرومان

ویژه نامه درگذشت دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور به همت مجمع خیرین سلامت استان اصفهان توسط نشریه هشت بهشت تدوین و چاپ گردید
مسیر رستگاری

مسیر رستگاری

دکتر هاشمی: امیدوارم مجمع خیرین سلامت در مسیر پرشتاب تر و بهتر حرکت کند