در دست اقدام

پروژه توسعه بیمارستان فیض

پروژه توسعه بیمارستان فیض

از ابتداي شروع طرح تحول نظام سلامت و به منظور ارتقاء سطح هتلینگ در این مركز با کمک دو خیر عرصه ســلامت جنــاب آقای حاج علی لباف و حــاج علی فیض وهمت مســؤولین دانشــگاه علوم پزشــکی، زمینی به مساحت 1650متر مربع و زیربنا به مساحت 8700 متر مربع از فروردین ماه سال 1394 شروع به احداث نمــوده است.
بیمارستان پیوند کوثر

بیمارستان پیوند کوثر

بیمارستان فوق تخصصی وپژوهشکده پیوند اعضا کوثر سپاهان
طرح احداث بیمارستان جامع تخصصی زنان

طرح احداث بیمارستان جامع تخصصی زنان

هدیه ای بزرگ و ارزشمند در عرصه سلامت به بانوان اصفهانی