اساسنامه مجمع خیرین سلامت استان اصفهان

اساسنامه مجمع خیرین سلامت استان اصفهان

مجمع عمومی امنا

فصل اول - کلیات و اهداف :
۱ ماده
نام سازمان مردم نهاد مورد نظر مجمع خیرین عرصه سلامت استان اصفهان است که در این اساسنامه به لحاظ : رعایت اختصار " مجمع " نامیده می شود .
ماده ۲
نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای مجمع غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع نیکوکاری و امور خیریه، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود
ماده ۳
محدوده فعالیت مجمع در سطح استان اصفهان است.
ماده ۴
محل : مرکز اصلی مجمع در استان : اصفهان - شهرستان اصفهان به نشانی : اصفهان خ نشاط نبش فرشادی موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت ع کد پستی ۸۱۴۶۶۵۳۴۳۵ واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مراجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید .
ماده ۵
تابعیت : مجمع تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری : اسلامی ایران اعلام می دارند .
ماده ۶
مدت فعالیت مجمع از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد .
ماده ۷
دارایی اولیه مجمع اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که از سوی هیأت موسس تماماً پرداخت : 4. : . شده و در اختیار مجمع قرار گرفته است
ماده ۸
هیأت موسس مجمع اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده و بعد از تأسیس تحت عنوان موسس مسوولیتی نخواهند داشت. 
ماده ۹
اهداف مجمع عبارتند از :
الف : كليات ۱- هدفمند نمودن فعالیت های خیرین در راستای نیازهای حوزه بهداشت و درمان شامل: احداث تکمیل تجهیز و ترت
۲- تلاش جهت هماهنگی و حمایت معنوی و قانونی از فعالیت های موسسات خیریه در بخش بهداشت و درمان سلامت
۳- برنامه ریزی و فرهنگ سازی جهت حضور فعال خیرین و نیکو کاران جامعه برای سرمایه گذاری در تو سعه خدمات بهداشتی درمانی و سلامت از طریق برگزاری جشنواره فیلم های مستند کوتاه از فعالیت های خیرین حوزه سلامت
۴- تلاش در جهت احیاء و توسعه فرهنگ و سنت اسلامی و تجلیل از خیرین و واقفین عرصه سلامت
۵- همکاری به مجمع خیرین سلامت کشور در راستای ایجاد وحدت رویه در سطح ملی و هماهنگی با دستگاه اجرایی خیرین و خیریه های بهداشتی درمانی و سلامت
ب : روش اجرای هدف
۱- ارائه اولویت های مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان و سلامت در بخش عمرانی، تجهیزاتی و مددکاری.
۲- برگزاری جلسات هم اندیشی فیمابین مسئولین دستگاه های اجرائی حوزه بهداشت و درمان با خیرین و موسسات خیریه فعال در حوزه بهداشت و درمان
۳- برگزاری جشنواره های به منظور تجلیل از خدمات خیرین برتر و معرفی چهرههای ماندگار و بزرگداشت نام آوران در حوزه بهداشت و درمان
۴- برنامه ریزی جهت حفظ و حراست از اقدام های خیرین در راستای احیای سنت و فرهنگ اسلامی و معرفی جایگاه } و ارزش خدمات خیرین از دیدگاه قرآن و اهل بیت (ع)
۵- تشکیل کارگروه ویژه جهت تسهیل روند اخذ مجوز از دستگاه های ذیربط برای تشکل های خدمات بهداشتی، درمانی در حوزه سلامت و انعقاد تفاهم نامه با شهرداری ها جهت صدور مجوزهای لازم برای کارهای عمرانی در حوزه بهداشت و درمان.
فصل دوم : ساختار
ماده ۱۰
ارکان مجمع عبارتند از :
۱- مجمع عمومی ۲- هیات مدیره ۳-بازرسی
ماده ۱۱
وظایف مجمع عمومی مؤسس:
۱- انجام اقدامات اولیه برایتاسیس مجمع
۲- تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن
٣- انتخاب اعضاء هيأت امنا؛
۴-انتخاب اولین مدیران و بازرسان.
تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اع ضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، دربار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و تخصصی اتخاذ و رسمی می شود. 
ماده ۱۲
مجمع عمومی عادی متشکل از اعضای هیات امنا بوده و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت فوق العاده تشکیل می شود . تعداد اعضای هیات امنایی ۲۴ نفر می باشد 
ماده ۱۳
چنانچه ادامه همکاری هر یک از اعضا هیات امنا به عللی فوت، عزل و یا استعفا غیر ممکن شود، هیات امنا شخص را واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت نسبی اعضا بعنوان عضو هیات امنا انتخاب می نماید .
ماده ۱۴
مجمع عمومی عادی هیات امنا سالانه در تیر ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.
تبصره ۱ - اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی بع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰(ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت
تبصره ۲- مجمع عمومی هیات امنا ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا بازرس (ها) یا یک پنجم اعضاء هیات امنا در صورتی که هیات مدیره یا بازرسی ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننماید، تشکیل می گردد تبصره ۳- دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت ( کتبی - تلفنی ) صورت می پذیرد.
تبصره ۴- روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها روزنامه نسل فردا می باشد.
ماده ۱۵
وظایف مجمع عمومی عادی امنا:
۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)؛
۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرسی (ها)؛
۳- تعیین خط مشی کلی مجمع:
۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره؛
۵- تعیین عضو جانشین هیات امنا؛
۶- تصویب ترازنامه و بودجه مجمع؛
۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها؛
۸- عزل اعضای امنا، هیات مدیره و بازرسان.
ماده ۱۶
مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
۱- با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرسی؛
۲- با درخواست یک پنجم اعضای امنا.
تبصره ۱- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل ۱۰ (ده) روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا امنا خواهد رسید.
تبصره ۲ - اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می با شد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضای امنا تشکیل می گردد.
تبصره ۳ - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .
ماده ۱۷
وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
۱-تصویب تغییرات اساسنامه
۲ -بررسی وتصویب یا رد انحلال مجمع
۳- تغییر در میزان سرمایه؛
۴- انحلال قبل از موعد؛
۵- هرگونه تغییر در ماهیت
ماده ۱۸
جلسات مجامع عمومی امنا توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند .
تبصره ۱- اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی، انتخاب خواهند شد.
تبصره ۲ - رئیس هیات مدیره، رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد .
ماده ۱۹
هیات مدیره :
مجمع دارای هیات مدیره ای مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود
تبصره ۱-جلسات هیات مدیره، یا حضور پیش از نصف اعضارسمیت یافته و تصمیمات متخذه بااکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.
تبصره ۲- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۴ جلسه متوالی یا ۳ جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود
تبصره ۳ - دعوت از اعضای هیات مدیره باید حداقل ۷ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.
ماده ۲۰ 
در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرسی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید
ماده ۲۱ 
هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه ۱ بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا : تلفنی رئیس یا نایب رئیسی تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد .
تبصره:نحوه تشکیل جلسه فوق العاده بموجب آیین نامه داخلیاست که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید
ماده ۲۲ 
اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامهای که به تصویب مجمع عمومی امنا خواهد رسید مشخص می نماید
تبصره ۱- هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند.
تبصره ۲- هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیات مدیره تعریف نماید.
ماده ۲۳
هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیات مدیره برای دورههای بعدی بلا مانع بوده همچنین هیات مدیره موظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی امنا به منظور انتخابات هیات مدیره جدید دعوت نماید. هیات مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تائید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام نماید.
ماده ۲۴
هیات مدیره نماینده قانونی مجمع بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذیل می باشد : حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیوان و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثابتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ( مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی باحق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ایرا که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد  پس از تصویب مجمع به نام مجمع انجام دهد .
تبصره ۱- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیتخ هیات امنا است ، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارامی باشد . 
تبصره ۲- هیات مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری مجمع تا مبلغ۲۵۰۰۰۰۰۰  ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید. 
ماده ۲۵
مجمع عمومی عادی امنا ۱ نفر را بعنوان بازرسی اصلی و ۱ نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود
ماده ۲۶
هیأت مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حقالزحمه او را تعیین می نماید .
تبصره: مدیرعامل نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضرین اعضایمجمع عمومی
ماده ۲۷
بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات مجمع انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.
ماده ۲۸
هیأت مدیره و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود با قی خواهند بود.
ماده ۲۹
اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرسی انتخاب شوند:
۱- کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند :
۲- مدیران و مدیر عامل؛
۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛
۴- همسر اشخاصی مذکور دربند ۲.
تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده ۳۰
وظایف بازرسی بشرح ذیل است :
۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امنا؛
۲- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی؛
۳- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امنا؛
۴- اظهار نظر کتابی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیارات مجمع عمومی گذاشته اند؛
۵- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرسی قرار داده است.
ماده ۳۱
مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی مجمع است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده مجمع محسوب شده و از طرف مجمع حق امضا دارد
تبصره ۱: عزل مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد.
تبصره ۲- اگر مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد
تبصره ۳- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر مجمع معتبر خواهد بود.
ماده ۳۲
مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد:
۱- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره؛
۳- نگهداری دارایی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر ؛
۴- اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد؛
۵- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای مجمع به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛
۶- تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ار سال به مجمع عمومی؛ 
۷- تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره؛ 
۸- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر
 ۹- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره؛
۱۰- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود
ماده ۳۳
حقوق و مزایای مدیرعامل بوسیله هیات مدیره تعیین می شود .
در صورتیکه مدیر عامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماند .
ماده ۳۴
مدت ماموریت مدیرعامل از مدت ماموریت هیأت مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیرعامل در صورت انقضا مدت ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد
فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه 
ماده ۳۵
بودجه مجمع از طریق ذیل تأمین میشود.
از طریق امناء و موسسین و کمکهای مردمی
الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی.
ب) وقف و حبس.
پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین نامه.
ماده ۳۶
در آمد و هزینه های مجمع در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارایه خواهد شد .
تبصره ۱- هیأت مدیره مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های مجمع موجود است در حساب مخصوصی بنام مجمع نزد یکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید.
تبصره ۲- سال مالی مجمع منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان تیر ماه ختم میشود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود
تبصره ۳- مکاتبات رسمی مجمع با امضای مدیر عامل صورت میپذیرد.
تبصره ۴-کلیه مدارک ، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی نگهداری می شود
تبصره ۵- مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضاي ذیربط خواهد رسید
۳۷ ماده
هیات مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت به مرجع صدور پروانه اعلام نماید. 
ماده ۳۸
هیأت مدیره مکلف است محل مجمع و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید. 
ماده ۳۹
مجمع دارای سربرگ مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات مدیره و برابر مقرات تهیه خواهد شد هیات مدیره مکلف است نمونه سربرگ مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادرکنده پروانه فعالیت و ثبت شرکتها ارسال نماید
تبصره - هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤلیت قانونی دارد.
ماده ۴۰
انحلال : در صورت انحلال مجمع مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را بعنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی مجمع را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را : به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید .
تبصره ۱: مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین میگردد، واگذار نماید
تبصره ۲- تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.
تبصره ۳- هیات تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید .
تبصره ۴- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.
ماده ۴۱
چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاصی از سایر دستگاه های دولتی با موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.
ماده ۴۲
مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذیربط تأسيس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده ۴۳
این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 43 ماده و 35 تبصره در نشست مورخ 1394/5/24 مجمع عمومی موسس به تصویب رسید