سازمانی

سازمانی

  • تقویت اعتماد عمومی و بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین و نیک اندیشان در گسترش امور بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
  • ارتقاء جایگاه مجمع در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی و رقابت مؤثر و سازنده با بکارگیری مدل های مختلف مشارکت های مردمی در واگذاری امر بهداشت و درمان به مردم به صورت غیر انتفاعی و عام المنفعه در راستای اصل 44 قانون اساسی
  • هدایت اصولی و ساماندهی کمک ها و مشارکت های مردمی در تأمین نیازهای بهداشتی ، درمانی و آموزش پزشکی