اعلام نیازهای مؤسسات و خیریه های تحت پوشش دانشگاه

انجمن خیریه امداد و درمان حضرت زهرا(س)

مرکز پزشکی نور و حضرت علی اصغر (ع)

مرکز پزشکی امین

 انجمن خیریه ابوطالب

خیریه درمانی مولود کعبه

درمانگاه امام موسی صدر

مرکز پزشکی فروغی ابری و مرکز قلب شهید چمران

مرکز بهداشتی و درمانی علی ابن موسی الرضا سجزی اصفهان

مجتمع آموزشی درمانی و پؤوهشی سیدالشهداء

کانون هموفیلی استان اصفهان