اهداف و وظایف

اهداف و وظایف

اهداف و وظایف مجمع عبارت اند از:

الف : كليات

1- هدفمند نمودن فعالیت های خیرین در راستای نیازهای حوزه بهداشت و درمان شامل: احداث تکمیل تجهیز و ترت

2- تلاش جهت هماهنگی و حمایت معنوی و قانونی از فعالیت های موسسات خیریه در بخش بهداشت و درمان سلامت

3- برنامه ریزی و فرهنگ سازی جهت حضور فعال خیرین و نیکو کاران جامعه برای سرمایه گذاری در تو سعه خدمات بهداشتی درمانی و سلامت 

4- تلاش در جهت احیاء و توسعه فرهنگ و سنت اسلامی و تجلیل از خیرین و واقفین عرصه سلامت

5- همکاری به مجمع خیرین سلامت کشور در راستای ایجاد وحدت رویه در سطح ملی و هماهنگی با دستگاه اجرایی خیرین و خیریه های بهداشتی درمانی و سلامت

6-برگزاری جشنواره فیلم های مستند کوتاه از فعالیت های خیرین حوزه سلامت

ب : روش اجرای هدف

1- ارائه اولویت های مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان و سلامت در بخش عمرانی، تجهیزاتی و مددکاری

2- برگزاری جلسات هم اندیشی فیمابین مسئولین دستگاه های اجرائی حوزه بهداشت و درمان با خیرین و موسسات خیریه فعال در حوزه بهداشت و درمان

3- برگزاری جشنواره های به منظور تجلیل از خدمات خیرین برتر و معرفی چهرههای ماندگار و بزرگداشت نام آوران در حوزه بهداشت و درمان

4- برنامه ریزی جهت حفظ و حراست از اقدام های خیرین در راستای احیای سنت و فرهنگ اسلامی و معرفی جایگاه } و ارزش خدمات خیرین از دیدگاه قرآن و اهل بیت (ع)

5- تشکیل کارگروه ویژه جهت تسهیل روند اخذ مجوز از دستگاه های ذیربط برای تشکل های خدمات بهداشتی، درمانی در حوزه سلامت و انعقاد تفاهم نامه با شهرداری ها جهت صدور مجوزهای لازم برای کارهای عمرانی در حوزه بهداشت و درمان

وظایف مجمع عمومی مؤسس:

۱- انجام اقدامات اولیه برای تاسیس مجمع

۲- تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن

٣- انتخاب اعضاء هيأت امنا

۴-انتخاب اولین مدیران و بازرسان

وظایف مجمع عمومی عادی امنا:

۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)

۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرسی (ها)

۳- تعیین خط مشی کلی مجمع

۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره

۵- تعیین عضو جانشین هیات امنا

۶- تصویب ترازنامه و بودجه مجمع

۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها

۸- عزل اعضای امنا، هیات مدیره و بازرسان.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

۱-تصویب تغییرات اساسنامه

۲ -بررسی وتصویب یا رد انحلال مجمع

۳- تغییر در میزان سرمایه

۴- انحلال قبل از موعد؛

۵- هرگونه تغییر در ماهیت

وظایف و اختیارات هیات مدیره :

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول

رسیدگی به حسابها، پرداخت دیوان و وصول مطالبات

اجرای مصوبات مجامع عمومی

افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی

تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثابتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ( مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی باحق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده

وظایف بازرسی:

۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امنا

۲- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی

۳- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امنا

۴- اظهار نظر کتابی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیارات مجمع عمومی گذاشته اند

۵- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرسی قرار داده است

مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد:

۱- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره

۳- نگهداری دارایی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر 

۴- اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد

۵- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای مجمع به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی

۶- تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ار سال به مجمع عمومی

۷- تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره

۸- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر

 ۹- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره

۱۰- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود