منشور مجمع

منشور مجمع

همگرایی، هم اندیشی و همکاری متقابل و هدفمند بین مؤسسات و تشکل های خیریه ای ، خصوصاً خیریه های درمانی، سازمان های مردم نهاد، خیرین و دیگر شخصیت های صاحب اعتبار و خوش نام در عرصه های علمی ، فنی ، تولیدی ، تجاری و خدماتی با مجمع در راستای هم افزایی خدمات در عرصه سلامت استان

امین خیرین ، مؤسسات و تشکل های خیریه درمانی ، معین مجامع و جوامع در اقدامات توسعه ای ، بهداشتی و درمانی و امدادی ، همکاری های متقابل برای مدیریت ، نظارت و هماهنگی برنامه ها و اقدامات اجرایی در کمک به نیازهای بهداشتی و درمانی جامعه

شناسایی خیرین ، تشکل های خیریه ، مؤسسات و سازمان های مردم نهاد ، شخصیت ها و خیرین استان و تشکیل و به روز بودن  بانک اطلاعات جامع خیرین ، مؤسسات و سازمان های خیریه و مردم نها

تعامل و برنامه ریزی برای جذب و بسیج خیرین و هدایت منابع و امکانات اعطایی به امر بهداشت و درمان متناسب با نیات ، اراده و خواسته خیرین و میزان و سطح نیاز دانشگاه علوم پزشکی از یکسو و ظرفیت سازی و توسعه کمی و کیفی خدمات از سویی دیگر

ایجاد و استقرار شبکه اطلاعات ، ارتباطات و اطلاع رسانی پیشرفته و گسترده در سطح استان

تلاش برای سازماندهی و مدیریت مطالعات و پژوهش های علمی و کاربردی در راستای اهداف مجمع در سطح استان

بررسی و ارزیابی الگوهای مدیریت منابع و مشارکت های مردمی در توانمند سازی و فقرزدایی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

تهیه و طراحی روش ها و الگوهای همسو و موافق با مبانی و ارزش های حاکم در کشور با تطبیق سازی در امور سلامت جامعه

تعامل برای مستند سازی فرایندها ، تجارب و الگوها و روش های موفق مؤسسات و تشکل های خیریه و همیار

پاسخگویی شفاف ، متعهدانه و مسؤلانه در قبال ذینفع ها ، مراکز نظارتی و مدیریتی و همکاران و همیاران در سطح استان

نقش آفرین در ارتقاء سطح و تعالی انگیزه ها ، نیات ، باور و گرایش همگانی در تمسک و توسل به معارف اسلامی و ارزش های دینی و فرهنگی در جهت نیل به رستگاری ، آرامش و نشاط زندگی

تثبیت و تحکیم نقش و جایگاه بنیادین در مقام یک نهاد طرف اعتماد ، اثرگذار و معین حاکمیت ، خیرین و مردم در اشاعه سازماندهی و توسعه تکافل ، تعاون ، حمایت و مشارکت اجتماعی در عرصه سلامت در سطح استان

برخوردار از ساختار و مرکزیت و مدیریت پیشرو و پیشگام در امور حمایت و هماهنگی در پژوهش ، آموزش ، برنامه ریزی و توانمندسازی مؤسسات تحقیقاتی سلامت محور و تشکل های خیریه درمانی و مردم نهاد