راهبردها

راهبردها

ایجاد شبکه های مناسب همکاری شخصیت های علمی ، فرهنگی و اجتماعی با مجمع

توسعه تعامل و تعاون خلاق بین شخصیت های علمی خصوصاً پزشکان علاقه مند حول موضوعات مشترک در عرصه بهداشت و درمان جامعه

جلب همکاری مراکز فرهنگی و هنرمندان و ایجاد ارتباط پایدار با آنان در استان

ایجاد سامانه های همکاری شخصیت ها در قالب گروه های کاری

تنوع بخشی شیوه ها و ابزارهای اجرایی و به کارگیری روش ها و رویکردهای نوآورانه

به کارگیری سامانه ها و فناوری های نوین برای اطلاع رسانی برنامه ها به جمع بیشتری از مخاطبان

استقرار فرایندها و ابزارهای مناسب برای تعامل مستمر

ایجاد سامانه مدیریت ایده ها و پیشنهادها

توسعه فعالیت ها و همکاری های استانی

تعامل و همکاری با مؤسسات توسعه ای و خیریه های استان

شناسایی ، جذب و توسعه روابط همکاری خیرین و مؤسسات خیریه ای در سطح استان

سازماندهی ، توسعه و هم افزایی ظرفیت ، امکانات و مشارکت های دولتی ، غیر دولتی و مردمی در امور خیریه

ایجاد ارتباط قوی با سیاستگذاران و مقامات ذی نفوذ برای ملحوظ داشتن امور و نیازهای نهادهای خیریه و مؤسسات مردم نهاد در مذاکرات و تصمیمات

توسعه همکاری با مؤسسات همیار ، خیریه های درمانی و پزشکان خیر

مبادله تفاهم نامه با شهرداری در بهره گیری از امکانات آنان

تقویت و هدایت مؤسسات خیریه و مردم نهاد جدید

تدوین سند چشم انداز مجمع و تهیه و تنظیم برنامه های بلند مدت

تنظیم و استقرار سامانه های مدیریت راهبردی

ارزیابی مستمر فعالیت ها

 

طراحی الگو یا الگوهایی مناسب همکاری و گسترش شبکه های مدیریت و خدمت رسانی و کمک به توسعه و تقویت امور خیریه

ارتباط مؤثر با مؤسسات همکار و تسهیل فعالیت های آن ها حول علائق مشترک

تنظیم و اجرای برنامه های دانش افزایی و مهارت افزایی لازم برای ارتقای اثر بخشی و کار حرفه ای در امور خیریه

پشتیبانی و ارتقای اثر بخشی و کارایی مؤسسات خیریه و مردم نهاد همیار برای ایفای مأموریت ها و خدمت رسانی به جوامع

الگوسازی طرح های اجرایی نوآورانه و تعمیم آن با پشتیبانی های بخش دولتی

توسعه علمی ، فرهنگی و اجتماعی امور خیریه در استان

همکاری با سایر خیریه ها و مؤسسات توسعه ای در انجام پژوهش های مربوط و انتشار نتایج

تنظیم و تدوین برنامه های نوآورانه برای شناسایی ، پردازش و جمع بندی موضوعات تازه فراروی خیریه ها

گردآوری و انتشار اطلاعات مربوط به خیریه های درمانی ، ظرفیت های اجرایی آن ها ، نقش های بالقوه و حوزه های تعامل با بخش دولتی و تحولات جاری در بخش خیریه ها

گردآوری و انتشار مستمر تجربه های موفق و نوآوری های مؤسسات خیریه خصوصاً در امر بهداشت و درمان جامعه

پایدارسازی منابع مالی ، انسانی و فیزیکی مجمع

تأمین منابع کافی برای تضمین ثبات و رشد مجمع

گسترش شراکت ها و عضویت ها

ارتقای جایگاه و اعتبار مجمع نزد سیاستگذاران ، مدیران خیریه ها و بخش غیر دولتی و افزایش شناخت آنان

تشریح مأموریت و فعالیت های مجمع و چگونگی مدیریت و نیازهای آن

باز معرفی مجمع به عنوان یک منبع دانشی ، اطلاعاتی و ارتباطی در امور خیریه با تکیه بر اطلاعات سامانه جامع خیرین

ارتقای توان و قابلیت مجمع برای پیشبرد مأموریت ها در جهت اهداف چشم انداز سازمانی شامل تقویت راهبردی و مدیریت ، ساختار و سامانه ها