فیلم سفر خیرین حوزه سلامت به مشهد مقدس؛ مردادماه 1394

فیلم سفر خیرین حوزه سلامت به مشهد مقدس؛ مردادماه 1394