مشارکت خیرین و نیکوکاران اصفهان در توزیع سبد ارزاق

پنج هزار سبدهای معیشتی در ماه مبارک رمضان 1445 در حسینیه رضوی با مشارکت خیرین و نیکوکاران اصفهانی توزیع شد.