اسامی مؤسسین مجمع خیرین سلامت استان اصفهان

اسامی مؤسسین مجمع خیرین سلامت استان اصفهان

هيات امنا

هيات امنا ركن عالى تصميم گيرى و سياست گذارى هاى كلان در مسائل مختلف مجمع خيرين است و آئين نامه ها و دستورات را تصويب و ابلاغ مى نمايد و متشكل از خيرين برگزيده، معتمدین، مسئولين ارشد استان و دانشگاه و فعالان عرصه سلامت می باشد.

شرح وظايف هيات امنا

هيات امناى مجمع خيرين ركن سياستگذارى فعاليتهاى مجمع خيرين استان است و بر اساس مصالح كلى مجمع خيرين در چارچوب مفاد اساسنامه عمل نمايد. مسئول بحث و بررسى پيشنهادات مدير عامل، هيات مديره يا اعضاى هيات امنا، تصويب و ابلاغ آن به هيات مديره جهت اجرا، تفسير اساسنامه، همچنين بررسى پيشنهادات مربوط به تغيير و اصلاح مفاد اساسنامه و ارايه به مجمع عمومى جهت تصويب، انتخاب هيات مديره از بين اعضاى هيات امنا يا عزل ايشان، انتخاب مديرعامل يا عزل وى، انتخاب بازرسين، استماع گزارش هيات مديره وبازرسان، تصويب و تائيد بيلان مالى و ارائه آن به مجمع عمومى مى باشد. 

اسامی هیئت امنای خیرین تامین سلامت اصفهان